หลักสูตรวิชาชีวิตฉบับนี้ จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย และ วิถีการตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ โครงการฯได้สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง เชื่อมโยง องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย อาสาสมัคร และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมองค์ความรู้ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ เนื้อหาในหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) Hospice care ศาสตร์การตายดี Spiritual Healing ศาสตร์การเจรจาระหว่างบุคลากรการแพทย์ การพยาบาล และผู้ป่วย กฎหมายมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ การุณยฆาต Living will การรักษาที่ไร้ประโยชน์ Pain management การดูแลจิตใจผู้ป่วยและผู้ดูแล เทคนิคการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เรียนรู้กลไกของร่างกายก่อนเสียชีวิต เป็นต้น