เสาร์๕ ตลาดบุญ : Dialogue of ZEN

Share:

รายละเอียดข่าวสาร

๙.๐๐ – ๙.๔๕ น.
เปิดตลาดด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า / โถงกิจกรรม ชั้น ๑
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พุทธทาสกับเซ็น ร่วมไขปริศนาธรรมนี้ กับ กลุ่ม เพลินธรรมนำชม / โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. / โถงกิจกรรม ชั้น ๑
ทานอาหารกลางวัน นำอาหาร ขนม มาแบ่งกันที่โต๊ะแบ่งปันได้
งานนี้ขอไม่มีขยะ งดโฟม ลดพลาสติค พกกระติกน้ำ หิ้วตะกร้า ถุงผ้า กล่องข้าวมาทานด้วยกัน

รวมมิตร Workshop
(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis .. เปิดลงทะเบียน ๑๐ ก.ค.)

๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน / โถงโอวาทปาฏิโมกข์ ชั้น ๒
(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาเป็นส่วนสำคัญที่จะพาไปให้ถึงฝั่ง – พระนิพพาน)
(สมทบค่าอุปกรณ์ พู่กัน + หมึก + แบบคัดลายมือ ๑๐๐ บาท)

คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน
(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาเป็นส่วนสำคัญที่จะพาไปให้ถึงฝั่ง – พระนิพพาน)

๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
– ภาวนากับดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สุดท้ายแห่งชีวิต กับทีมศูนย์น้ำใจไมตรี / สวนปฏิจจสมุปบาท ชั้น ๒
– ธนูโพชฌงค์ / ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒
– ดอกไม้ภาวนา / ห้องประชุมชั้น๓

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ – สมาธิภาวนากับขลุ่ยเซน
ซาเซ็น หมายถึงการนั่งขัดสมาธิอยางสงบและเพ่งสมาธิ / ห้องนิพพาน ชิมลอง
(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis .. เปิดลงทะเบียน ๑ ก.ค.)

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ – ตามรอย สูตรเว่ยหลาง
ที่พุทธทาสภิกขุได้แปลไว้
กับ พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว ประธานฝ่ายสงฆ์
และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
รองประธานโครงการแปลพระสูตรมหายานจีน – ไทยเฉลิมพระเกียรติ / ห้องนิพพาน ชิมลอง

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. Dialogue of ZEN
กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ / โถงกิจกรรม ชั้น ๑
(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis .. เปิดลงทะเบียน ๑ ก.ค.)

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น / โถงกิจกรรม ชั้น ๑

จัดโดย

ชมรมธนูโพชฌงค์ และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กำหนดการ

สถานที่

เบอร์โทรติดต่อ

เว็บไซต์

ค่าใช้จ่าย

-

รายละเอียดข่าวสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095 7078375 แอน
0
0