Life Journey & เบาใจไขชีวิต

Share:

จัดโดย

โครงการความตาย พูดได้ เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับกลุ่ม I SEE U

กำหนดการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life Journey และ เบาใจไขชีวิต (Workshop)
ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00 – 16:30 น.

กิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
ช่วงเช้า กิจกรรม Life Journey โดยกลุ่ม I SEE U
ช่วงบ่าย กิจกรรม เบาใจไขชีวิต โดยโครงการความตาย พูดได้

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
– เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– รับสมัครจำนวนจำกัด กิจกรรมฯ ละไม่เกิน 100 ท่าน
– การลงทะเบียนออนไลน์รับสมัคร 1 ท่าน 1 ชื่อเท่านั้น
– สามารถเลือกเข้ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งสองกิจกรรมก็ได้ (เลือกในใบสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
ติ ชุติมา เรืองแก้วมณี โทร. 06 3646 1028 หรือ
โจ๋ ชนาพร เหลองระฆัง โทร. 06 1848 9752
Email: tn.deathtalk@gmail.com

จัดกิจกรรมฯ โดย
โครงการความตาย พูดได้ เครือข่ายพุทธิกา
www.budnet.org/sunset
สนับสนุนกิจกรรม โดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ค่าใช้จ่าย

Free
0
0