เข้าร่วมโครงการสุขชีวา

โครงการสุขชีวา คือ โครงการที่ทําการระดมพลังความคิด ศักยภาพ และทุนทรัพย์จากภาคเอกชนเพื่อช่วยกันส่งเสริม คัดสรร และเสริมสร้างบุคคลากรผู้สนใจทําธุรกิจเพื่อสังคมด้านการดูแลผู้สูงวัย หรือผู้ป่วยระยะท้ายโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ

1

Mask Group 183

ระดมทุน

จากภาคเอกชนสนใจในรูปแบบผู้ถือหุ้นชีวามิตร โดยทุนนี้ตั้ง เพื่อ ลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีอุดมการณ์เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถ มีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ชีวามิตร เอกชน ผู้ร่วมทุนและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ

2

Mask Group 184

คัดเลือก

แผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ผู้สนใจนำมาเสนอโดยเน้นหาแผนธรุกิจที่มี ประโยชน์มีความเป็นไปได้ และสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

3

Mask Group 185

ดูแล

ให้ความรู้ คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยง ด้านการพัฒนาธรุกิจและ สังคมอย่างยั่งยืนด้วยการจัดคอร์สอบรมโดยเหล่ามืออาชีพจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นชีวามิตรและเครือข่าย เพื่อใหธุรกิจนั้นเจริญเติบโต

1

Mask Group 186

ได้ทันที

การร่วมมือระหว่างเอกชนผู้ร่วมทุนผู้สนใจได้มี โอกาสในการเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการแลกเปลี่ยน และถ่ายเทความรู้ด้านธรุกิจและสังคมระว่าง ผู้ร่วมทุน ผู้มาเสนอแผนธุรกิจและเครือข่ายผู้สนใจร่วมโครงการ

2

Mask Group 187

ได้ต่อเนื่อง

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดีขึ้น สังคมตื่นตัว มีความเข้าใจและมีผู้สนใจมากขึ้น

3

Mask Group 188

ได้ต่อยอด

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีและยั่งยืนได้นวัตกรรมในการดูแล คุณภาพชีิวิตผู้สูงวัยเพื่อชีวิตที่ดีตราบจนนาที สุดท้ายช่วยแบ่งเบาภาระประเทศชาติใน ปัญหาสังคมสูงวัย