งานวิจัย

ฐานข้อมูลทางวิชาการ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

ฐานข้อมูลทางวิชาการ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร
รายละเอียด

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้สูงวัย

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้สูงวัย
รายละเอียด

โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแล ผู้ป่วยระยะท้าย(Hospice care) ในประเทศไทย

โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแล ผู้ป่วยระยะท้าย(Hospice care) ในประเทศไทย
รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และนัยต่อแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย : มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และนัยต่อแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย : มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์
รายละเอียด