คณะกรรมการบริษัท

“เปรียบชีวิตเป็นบทเพลง โน้ตตัวสุดท้ายคงสำคัญไม่แพ้โน้ตตัวแรกเช่นกัน”
“คุณภาพของสังคมสูงวัย จะเกิดขึ้นได้หากเราช่วยกันดูแลความสุขของกันและกันในทุก ๆ วัน”
“การเตรียมตัวก่อนจากลา ต้องคำนึงถึงภาระรอบด้านที่มีอยู่ โดยเฉพาะความพร้อมในเรื่องการเงิน”
“กายเสื่อมไปเพราะไม่เที่ยง แต่ใจมั่นคงได้ รักษาใจด้วยใจ สร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่สงบงาม”
“การยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และผู้ดูแล”

คณะที่ปรึกษา

“ยิ่งเราเข้าใจหลักธรรมที่ว่า ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและปัจจัย และเข้าใจความจริงของกายกับใจ ความเชื่อเรื่องการดับสูญ หรือการมีชีวิตนิรันดร์ย่อมจะลดลง”
“เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เปลี่ยนจากการรักษาให้หายขาดหรือยื้อชีวิต เป็นการรักษาที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้ป่วยเป็นหลัก”