"หากไม่รู้จัก ความตาย
ย่อมไม่รู้จักความหมายของการมีชีวิต"

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการภาษีของสภาหอการค้าไทย และกรรมการสภาหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • อาจารย์พิเศษ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้า
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 29
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (LL.M.)
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) ที่เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
 • วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรการกำกับดูแลที่ดี (Certificate of Completion on Corporate Governance, Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Families in Business Thailand: From Generation to Generation ของคณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ.)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4