"มีชีวิตอยู่อย่าง มีความสุข"

คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหารบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
 • กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิ กกลาส จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ํากัด (มหาชน)
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
 • 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • 2545-2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 • 2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
 • 2542-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด
 • ที่ปรึกษา
 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร TEPCOT รวมรุ่น
 • 2559 -2560 ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors (IOD)
 • Risk Management Committee Program (RMP) , Thai Institute of Directors (IOD)
 • Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
 • Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 8
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8