"คุณภาพของ สังคมสูงวัย
จะเกิดขึ้นได้หากเราช่วยกันดูแล
ความสุขของกันและกันในทุก ๆ วัน"

คุณวิเชียร พงศธร

กรรมการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์
  • รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
  • รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • กรรมการกำกับทิศทางสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
  • ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
  • ที่ปรึกษามูลนิธิหัวใจอาสา
  • คณะกรรมการอำนวยการโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน (Scenario Thailand)
  • กรรมการกำกับโครงการ Giving Thailand