"การ ยอมรับความจริง เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง
สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงวัย และผู้ดูแล"

คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์

กรรมการและกรรมการบริหาร


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • กรรมการ บริษัท แท็คเกิ้ล มาสเตอร์ จำกัด
  • กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-ธุรการ บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด

ประวัติการศึกษา

  • M.B.A. New Hampshire College, New Hampshire, USA, Majoring – Human Resources Management 
  • ESL Certificate, Reading University, Reading, UK
  • B.A. (ครุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ประเทศไทย