"เปรียบชีวิตเป็น บทเพลง
โน้ตตัวสุดท้ายคงสำคัญ
ไม่แพ้โน้ตตัวแรกเช่นกัน"

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการ บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด (โรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
  • กรรมการคณะกรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาอาวุโส (ผู้ร่วมริเริ่ม) โครงการดูภาพยนตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • เป็นผู้ริเริ่มและร่วมในคณะกรรมการจัดตั้ง บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อคุณภาพการดูแลชีวิตระยะท้ายและการตายดี โดยเน้นเผยแพร่ความรู้ผ่านงานวิจัย คอร์สอบรม รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายให้เกิดระบบฮอสพิสที่มีมาตรฐานในประเทศไทย

นักธุรกิจ นักคิด นักเขียน คอลัมนิสต์ ผู้สนใจการขับเคลื่อนทางสังคม

  • เป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษเมื่ออายุ 18 ปี
  • อายุ 25 ปี ลาออกมาช่วยนายแพทย์อุทัย รัตนิน (สามี – ถึงแก่กรรม) ก่อตั้งโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ถนนอโศกมนตรี
  • มีผลงานเขียนหลากหลายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กวีนิพนธ์ นิทาน บทความ เรื่องสั้น บทละคร หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ ผลงานการแปลวรรณคดีไทยและวรรณกรรมร่วมสมัยเป็นภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก เช่น On the White Empty Page ดุจนาวากลางมหาสมุทร แสดแปดขา วิชาตัวเบา และอื่นๆ
  • เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเรือนร่มเย็นในอำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย เพื่อช่วยเหลือและให้การศึกษาเด็กหญิงในกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงและยาเสพติดในภาคเหนือ และมูลนิธิอุทัยรัตนินเพื่อสนับสนุนวิทยาการด้านจักษุวิทยา เป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์