"ยิ่งเราเข้าใจหลักธรรมที่ว่า
ทุกสิ่งเป็นไปตาม เหตุและปัจจัย
และเข้าใจความจริงของกายกับใจ
ความเชื่อเรื่องการดับสูญ
หรือการมีชีวิตนิรันดร์ย่อมจะลดลง"

พระชยสาโรภิกขุ

สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษา