"เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
เปลี่ยนจากการรักษาให้หายขาด หรือยื้อชีวิต
เป็นการรักษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพชีวิต ที่ดีที่สุดของผู้ป่วยเป็นหลัก"

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

อายุรแพทย์ด้านโรคทางเดินหายใจและผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

ที่ปรึกษา