"เจตนาดีที่มีต่อผู้ป่วย
ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผู้ป่วย
มิใช่สิ่งที่ตัวเราคิดว่าดีที่สุด"

ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มธ.

ที่ปรึกษา