TH | EN

เกี่ยวกับเรา

เมื่อถึงปลายทาง ทุกคนควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต” แบบประคับประคองให้อยู่สบาย เพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่าง สงบและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ชีวามิตรจึงมีเจตนาในการ ช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิง และระยะท้ายของชีวิต
เกี่ยวกับชีวามิตร
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

จากการรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมไทย คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การเตรียมตัวเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ มีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายอย่างมาก ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา คุณหญิงจึงได้อุทิศตนในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ การจัดงานสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต การระดมทุนให้ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ การระดมทุนทำสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ และการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ เผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 กว่าทศวรรษ ประสบการณ์จากการทุ่มเทในการสร้าง “คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความตาย” ได้ปรากฏชัดเป็นผลงานเชิงประจักษ์แก่สายตาประชาชน คุณความดีได้เชื่อมร้อยบุคคลที่มาดมั่นจะสร้างสรรค์ ประโยชน์เพื่อสังคม ให้น้อมนำใจมาร่วมกัน ก่อตั้งหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมในนามว่า “ชีวามิตร” ที่พร้อมจะเป็น กัลยาณมิตรจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จดทะเบียนในฐานะ วิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยเจตนาอันดีในการขยายประโยชน์สู่สังคม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มาดำรงตำแหน่งในคณะที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้แก่
พระราชพัชรมานิต วิ. (พระชยสาโรภิกขุ)
พระไพศาล วิสาโล
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ดร. ธาริษา วัฒนเกส
และ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการทำงานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยชีวามิตรยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทางสังคมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นอกจากนั้น ชีวามิตรยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่าง เหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์สำหรับทุกคนในทุกมิติ

รายชื่อคณะกรรมการ
  1. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตั้ง
  2. คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศิกดิ์
  3. คุณวิเชียร พงศธร กรรมการ
  4. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ
  5. คุณปวีณา วิริยประไพกิจ กรรมการ
  6. และ 6. คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ

หลักการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข