ABOUT US

About background image
Life and death tree image

เคยมีประสบการณ์คนที่คุณรักจากไปแบบไหน

...จากไปแบบกะทันหัน ไม่ทันได้ร่ำลา
...จากอย่างหมดห่วง เพราะวางแผนชีวิตล่วงหน้าจนถึงวันสุดท้าย
...จากไปแบบไร้สติรับรู้ มีสายระโยงระยางนานนับเดือน
...จากแบบไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมาน ด้วยการดูแลแบบประคับประคอง
...จากไปแบบไร้คุณภาพชีวิต ถูกยื้อให้นอนติดเตียงนานนับปี
…จากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ โดยไม่ยื้อชีวิต
...อยากกลับมาตายที่บ้าน แต่ต้องจากไปอย่างเดียวดายในห้องไอซียู
...ได้ตายที่บ้าน ท่ามกลางลูกหลานอยู่พร้อมหน้า

เริ่มก่อตั้ง คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

Founder Image

“...นักดนตรีที่แท้จริงพอถึงโน้ตสุดท้ายจะเล่นอย่างระวังที่สุด อย่างตั้งใจที่สุด เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่อนสุดท้ายของเพลง มันจะเป็นท่อนที่งามที่สุด”

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ กล่าวเปรียบเทียบ “ชีวิต” กับ “โน้ตดนตรี” ที่เจ้าของชีวิต ซึ่งเป็นนักดนตรีต้องเป็นผู้วางแผนและลงมือเล่นทุกตัวโน้ตให้จบอย่างสวยงาม แต่หลายคนกลับไม่มีโอกาสเล่นโน้ตตัวสุดท้ายของตนเอง

จากประสบการณ์วัยเด็กที่ได้รับผลกระทบของการจากพราก ความเจ็บป่วยเมื่อเข้าสู่สูงวัย และได้รับรู้ถึงปัญหาของระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมไทย ทำให้คุณหญิงจำนงศรีตระหนักถึงความสำคัญของวันสุดท้ายในชีวิตที่อาจมาถึงทุกเมื่อและเห็นว่าคนส่วนใหญ่วางแผนการเกิด - แก่ - เจ็บ แต่ช่วงสุดท้ายคือ “ตาย” มักถูกมองข้าม การเตรียมตัวเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ หรือ “ตายดี” จึงสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือ “อยู่ดี” มากเช่นกัน นับจากปี 2550 คุณหญิงอุทิศตนเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ ผ่านกิจกรรม อาทิ จัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบร่วมกับพระไพศาล วิสาโล จัดสัมมนา คอนเสิร์ต ระดมทุนให้ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง “คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความตาย” ผลงานที่ปรากฏตลอดกว่า 10 ปีได้เชื่อมร้อยผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม มาร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงลมหายใจสุดท้ายให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน เพื่อเติมเต็ม และเตือนให้ทุกคนไม่ละเลย หลงลืมโน้ตท่อนสุดท้ายของชีวิตไป

Freedom bird image

ชีวามิตร กัลยาณมิตรของทุกชีวิต

ชีวามิตร เป็น “เพื่อน” ช่วยวางแผนการเดินทางเข้าสู่ระยะท้ายไปจนสิ้นสุดปลายทางของชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษากับผู้สนใจจะเตรียมตัว เตรียมใจตัวเองและคนรอบข้าง ให้พร้อมพบความเจ็บป่วย และความตาย ทั้งในมิติร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์และการจากพราก กฎหมายและทรัพย์สิน

ชีวามิตร จึงเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายเพื่อนชีวามิตร เผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติการแพทย์ มิติจิตใจ มิติสื่อสาร/สังคม มิติกฎหมาย และมิติเศรษฐกิจ ตลอดจนงานวิจัย นวัตกรรมด้านการดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้าย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแล คนรอบข้าง และครอบครัว ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ จัดอบรม สัมมนา นิทรรศการ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ในช่องทางออนไลน์ทั้ง Website, Line, Youtube และ Facebook รวมถึงพัฒนาระบบจัดทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตแบบออนไลน์ หรือ e-Living Will เพื่อให้ชีวิตปลายทางของทุกคนมีทางเลือกที่เหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

“คุณค่า” และ “มูลค่า” ต่อสังคม

ชีวามิตร เชื่อว่า สังคมคุณภาพเริ่มต้นจากคนคุณภาพที่รู้จักสิทธิ ทางเลือก สามารถตัดสินใจเลือก วางแผน และลงมือทำ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจ เพราะการ “อยู่ดี” ​และ “ตายดี” ของหนึ่งคน ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ครอบครัว จนถึงชุมชน และสังคมในวงกว้าง

การเผยแพร่องค์ความรู้ ตัวอย่าง และประสบการณ์ “อยู่ดี - ตายดี” จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเหลือ และเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง จนสามารถขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ แล้วส่งผลย้อนกลับมาสู่ระดับบุคล ให้ได้รับสวัสดิการที่ดี มีคุณภาพ ในทุกกระบวนการของชีวิตตั้งแต่เกิด - แก่ - เจ็บ – ตาย ตามมา ทั้งยังช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ลดการสร้างหนี้ของบุคคล และครอบครัว ลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุข ซึ่งรัฐสามารถ นำไปพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี

นี่จึงเป็น “คุณค่า” และ “มูลค่า” ที่ชีวามิตรมอบให้กับสังคม

หลักการ วิสัยทัศและ พันธกิจ

ชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิต ระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

ปรัชญา image

ปรัชญา

ในช่วงปลายของชีวิต บุคคลควรมีทางเลือกวิถีการดูแลชีวิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพจวบจนวาระสุดท้าย

วิสัยทัศน์ image

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้องค์ความรู้สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดีในทุกมิติสำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้ถ้วนหน้า

พันธกิจ image

พันธกิจ

เป็นศูนย์รวมข้อมูลและทำกิจกรรมในการ "สนับสนุน" และ "ผลักดัน" ให้คุณภาพชีวิตระยะท้ายเป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพื่อการตายดีเป็นจริงได้ในสังคม

เป้าหมาย image

เป้าหมาย

สังคมมีบริการด้านต่าง ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับคุณภาพชีวิตระยะท้ายในทุกมิติที่สำคัญ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่างเหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Krungthai ads