DONATION

สนับสนุนเรา

ชีวามิตร
สนับสนุนชีวามิตร
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ชีวิตที่อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข
ผ่านโครงการ และกิจกรรมต่างๆของชีวามิตร
ชีวามิตร

โครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยจำเป็น

โครงการ ฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยจำเป็นร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริการสาธารณสุขลดจำนวนการครองเตียง ระยะยาวในโรงพยาบาลและเพิ่มโอกาสผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมีเตียง สำหรับรับการรักษาในโรงพยาบาลผ่าน 2 กิจกรรม

  • จัดอบรมห้องเรียนชีวิต "วิชาเพื่อนตาย" เพื่อบุคลากรสาธารณสุข
  • บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และ Syringe driver ให้กับผู้ป่วยยากไร้
ชีวามิตร

โครงการห้องเรียนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี – ตายดี”

การให้ความรู้ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) และการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทย ให้ "อยู่ดี - ตายดี" ผ่าน 2 กิจกรรม

  • จัดอบรมห้องเรียนชีวิต "วิชาชีวิต"
  • พัฒนาระบบ e-Living Will ในแอพพลิเคชั่นไลน์ชีวามิตร
ชีวามิตร

โครงการส่ง “คู่มือชีวามิตร” ให้ทุกโรงพยาบาล

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนมีคู่มือที่ดีในการวางแผนชีวิตจนถึง ลมหายใจสุดท้าย

มาร่วมส่งมอบ "คู่มือชีวามิตร" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) และการ สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยให้ "อยู่ดี - ตายดี" ไปให้ถึงทุก โรงพยาบาลทั่วประเทศเริ่มต้นสนับสนุนจำนวน 100 เล่มขึ้นไป เล่มละ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)