เกี่ยวกับเรา

เมื่อถึงปลายทาง ทุกคนควรมี “สิทธิเลือกในการดูแลคุณภาพชีวิต” แบบประคับประคองให้อยู่สบาย เพื่อพร้อมที่จะจากไปอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น ชีวามิตร จึงมีเจตนาในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะสุดท้าย’ ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูล และแนะนำทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดี จนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิง และระยะท้ายของชีวิต

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

จากการรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและความต้องการระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมไทย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลจักษุรัตนิน ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการเตรียมตัวเพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ มีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายอย่างมาก ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา คุณหญิงจึงได้อุทิศตนในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ การจัดงานสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต การระดมทุนให้ผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ การระดมทุนทำสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์ และการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 กว่าทศวรรษ ประสบการณ์จากการทุ่มเทในการสร้าง “คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความตาย” ได้ปรากฏชัดเป็นผลงานเชิงประจักษ์แก่สายตาประชาชน คุณความดีได้เชื่อมร้อยบุคคลที่มาดมั่นจะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ให้น้อมนำใจมาร่วมกันก่อตั้งหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมในนามว่า “ชีวามิตร” ที่พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตให้กับทุกคน

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จดทะเบียนในฐานะ วิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยเจตนาอันดีในการขยายประโยชน์สู่สังคม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง มาดำรงตำแหน่งในคณะที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้แก่

พระราชพัชรมานิต วิ. (พระชยสาโรภิกขุ)
พระไพศาล วิสาโล
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ดร.ธาริษา วัฒนเกส
และ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากการทำงานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยชีวามิตรยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทางสังคมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นอกจากนั้น ชีวามิตรยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่างเหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับทุกคนในทุกมิติ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ/ผู้ก่อตั้ง
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ
3. คุณวิเชียร พงศธร กรรมการ
4. คุณปวีณา วิริยประไพกิจ กรรมการ
5. คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ
6. คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศิกดิ์

หลักการ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

ปรัชญา

ในช่วงปลายของชีวิต บุคคลควรมี
ทางเลือกวิถีการดูแลชีวิตให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพจวบจนวาระสุดท้าย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้องค์ความรู้
สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน
เพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี
ในทุกมิติสำคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้ถ้วนหน้า

พันธกิจ

เป็นศูนย์รวมข้อมูลและทำกิจกรรม
ในการ "สนับสนุน" และ "ผลักดัน"
ให้คุณภาพชีวิตระยะท้าย เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
เพื่อการตายดีเป็นจริงได้ในสังคม

เป้าหมาย

สังคมมีบริการด้านต่าง ๆ เพื่อการ
เตรียมพร้อมสำหรับคุณภาพชีวิตระยะท้าย
ในทุกมิติที่สำคัญ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิต
ระยะท้ายที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่างเหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์