ติดต่อเรา

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

(สำนักงาน)
ชั้น 2 อาคาร ThaiBev Quarter
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพน 10110

(สำนักงานใหญ่)
3/88-89 ซ.ส.เกียรติชัย 1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริจาคสมทบกิจกรรมของชีวามิตร

ชีวามิตรกำลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี

เข้าร่วมโครงการสุขชีวา

ที่ทําการระดมพลังความคิด ศักยภาพ และทุนทรัพย์จาก
ภาคเอกชนเพื่อช่วยกันส่งเสริม คัดสรร และเสริมสร้างบุคคลากร
ผู้สนใจทําธุรกิจเพื่อสังคมด้านการดูแลผู้สูงวัย