ชีวามิตร
  1. สนับสนุนเรา
  2. โครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยจำเป็น

โครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยจำเป็น

สร้างคุณภาพชีวิตด้วย Palliative Care เพิ่มโอกาสช่วยชีวิตด้วยการฟรีเตียง

โครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยที่จำเป็น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง มากขึ้น ส่งผลให้ช่วยลดจำนวนการครองเตียงระยะยาวในโรงพยาบาล และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมีเตียง สำหรับรับการรักษาในโรงพยาบาล โดยประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ

1. จัดอบรมห้องเรียนชีวิต "วิชาเพื่อนตาย” เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) และทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลใจผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงในกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง ที่เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน

2. บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ Syringe driver ให้กับผู้ป่วยยากไร้เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็น เมื่อผู้ป่วยต้องการกลับไป ดูแลแบบประคับประคองที่บ้านตามที่ตัวเองต้องการ และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ทำให้ผู้ดูแลสามารถจัดสรรเวลาทำงาน โดยไม่ต้องสูญเสียรายได้ของครอบครัวระหว่างดูแลผู้ป่วย

มาร่วมกันสนับสนุนโครงการฟรีเตียงเพื่อผู้ป่วยที่จำเป็น เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนการดูแลสุขภาพคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม