ชีวามิตร
  1. สนับสนุนเรา
  2. โครงการห้องเรียนชีวิต เพื่อ “อยู่ดี – ตายดี”

โครงการห้องเรียนชีวิต เพื่อ “อยู่ดี – ตายดี”

การให้ความรู้ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่

โครงการห้องเรียนชีวิต เพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” เป็นโครงการหลักของชีวามิตรในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเพื่อให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ

1. จัดอบรมห้องเรียนชีวิต “วิชาชีวิต” และการจัดทำสื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้คนไทย ทุกคนสามารถวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ในแบบที่ต้องการ โดยมีองค์ความรู้ครอบคลุม ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติการแพทย์ มิติจิตใจ มิติสื่อสาร/สังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย

2. พัฒนาระบบ e-Living Will หรือ หนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตในแอพพลิเคชั่นไลน์ ชีวามิตร เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการทำเอกสารแสดงสิทธิในการเลือกการดูแลรักษาในระยะสุดท้ายได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยแก้ไขข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการและสามารถเก็บเป็นไฟล์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสดงเจตนา ของตนเองในการสื่อสารกับครอบครัวและทีมดูแลสุขภาพให้ตระหนักและยอมรับความต้องการที่แท้จริงของเจ้าของ ชีวิต หากเจ็บป่วยจนสามารถสื่อสาร หรือแสดงเจตนาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
ให้ “อยู่ดี - ตายดี” จนเกิดเป็นสังคมคุณภาพได้