ชีวามิตร
  1. สนับสนุนเรา
  2. โครงการส่ง “คู่มือชีวามิตร” ให้ทุกโรงพยาบาล

โครงการส่ง “คู่มือชีวามิตร” ให้ทุกโรงพยาบาล

จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนมีคู่มือที่ดีในการวางแผนชีวิตจนถึง ลมหายใจสุดท้าย

“คู่มือชีวามิตร: อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” เป็นหนังสือที่ชีวามิตรจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยรวบรวมความรู้เรื่องการดูแล แบบประคับประคอง (Palliative Care) และการสร้างคุณภาพชีวิตคนไทยให้ “อยู่ดี - ตายดี” อย่างครบถ้วนทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติการแพทย์ มิติจิตใจ มิติสื่อสาร/สังคม มิติกฎหมาย และมิติเศรษฐกิจ ผ่านข้อมูลและคำแนะนำจากที่ปรึกษา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนไทยทุกคน

โครงการส่ง “คู่มือชีวามิตร” ให้ทุกโรงพยาบาล เป็นโครงการที่จะช่วยเผยแพร่คู่มือสำคัญเล่มนี้ให้เข้าถึงผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสาธารณสุขในวงกว้างขึ้น ผ่านช่องทางโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนได้ในจำนวนเริ่มต้นที่ 100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) และสามารถระบุโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ต้องให้จัดส่งได้ตามที่ตั้งใจ

มาร่วมสนับสนุนชีวามิตรในการส่งมอบความรู้ไปให้ถึงทุกโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ ผ่าน “คู่มือชีวามิตร: อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข”
เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคลากรสาธารณสุข และคนไทยทุกคน
ใช้เป็นคู่มือในการดูแลและวางแผนชีวิตให้ “อยู่ดี - ตายดี”

อ่าน “คู่มือชีวามิตร” ฉบับ eBook โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ลิงก์นี้