Knowledge cover image
12 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. วางแผนชีวิตด้วยวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

วางแผนชีวิตด้วยวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

ถอดบทเรียนจากห้องเรียนชีวิต รวบรวมความรู้เพื่อการวางแผนชีวิตในมิติกฎหมาย


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

หนังสือ "คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย" เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการ "ห้องเรียนชีวิต" กิจกรรม "วิชาชีวิต มิติกฎหมาย" ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำมาเรียบเรียงให้เป็นคู่มืออ่านง่าย สามารถเรียนด้วยตนเองได้ เพื่อวางแผนชีวิตให้ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข"


หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้อย่างครบทุกด้านในมิติกฎหมาย โดยมีลำดับของเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามได้ด้วยตนเอง และใช้ในการเป็นคู่มือเพื่อวางแผนดูแลชีวิต โดยเฉพาะการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will 


เนื้อหาสำคัญเริ่มตั้งแต่ความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง สิทธิผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย

...หนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will คืออะไร

...การุณยฆาต คืออะไร

...ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Living Will

...วิธีการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ในรูปแบบต่าง ๆ

...วางแผนตายดีในแบบที่ต้องการผ่านการเขียน "สมุดเบาใจ"


นอกจากนี้ ยังนำกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง ในการนำ Living Will มาใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับนักกฎหมาย 


ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีบทเรียนให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับวางแผนจัดการชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถเตรียมการได้ตั้งแต่ก่อนจาก ซึ่งการวางแผนจัดการทรัพย์สินที่ดีจะทำให้จากไปอย่างสงบ ไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลัง และยังช่วยลดประเด็นขัดแย้งกับคนที่เหลืออยู่ได้หลังบุคคลนั้นจากไป


สุดท้ายเป็นเนื้อหาที่หลายคนให้ความสนใจ คือ การเลือกดูแลแบบประคับประคองและเสียชีวิตที่ “บ้าน” จะมีวิธีการดูแล จัดการความไม่สุขสบายและความเจ็บปวดอย่างไร พร้อมทั้ง Check list ที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน 


"คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย" จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มจากชีวามิตรที่ไม่อยากให้คุณมีไว้ศึเป็นตัวช่วยในการดูแลชีวิตของตนเอง และคนที่คุณรัก


ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads