Knowledge cover image
13 สิงหาคม 2565
  1. คลังความรู้
  2. ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง

ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง

คู่มือวางแผนชีวิตระยะท้ายที่ทุกคนควรอ่าน


เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

“ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง” หนังสือเล่มบาง ๆ แต่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนชีวิตระยะท้ายครอบคลุมทั้ง 5 มิติ คือ มิติการแพทย์ มิติจิตใจ มิติสื่อสาร/สังคม มิติกฎหมาย และมิติเศรษฐกิจ เขียนขึ้นโดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์วิญญูชนภายในเล่มแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้สำหรับผู้สูงวัย รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Advance Directive) หรือ Living Will ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต หากเป็นผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถสื่อสารได้แล้ว จะต้องการการดูแลอย่างไร รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ ทั้งในช่วงที่ยังมีชีวิต และการทำพินัยกรรมเพื่อให้มีผลเมื่อเสียชีวิตแล้ว ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญต่อ “การวางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนถึงลมหายใจสุดท้าย”


หนังสือเล่มนี้ ศาสตราจารย์แสวงเขียนขึ้นในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งอาจารย์ได้ให้แง่คิดว่า เหตุการณ์ระบาดของไวรัสนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรม คือ ความเป็นอนิจจัง หรือความไม่แน่นอนของชีวิต ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่า ทำไมเราจึงควรวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ และทำไว้เสียแต่เนิ่น ๆ เพราะไม่มีใครรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ วันพรุ่งนี้สำหรับบางคนอาจจะไม่มีวันมาถึงก็ได้


สนใจหนังสือ “ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง” สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์วิญญูชน โทร. 02 996 9473 หรือ Line: winyuchon_public และเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.winyuchon.com


ทีม Content ชีวามิตร avatar image
เรื่องโดยทีม Content ชีวามิตรชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข

COMMENT

ความคิดเห็น 0 รายการ

User avatar image

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด Krungthai ads