knowledge cover
10 สิงหาคม 2565
0
Share
คลังความรู้
5 ขั้นตอนง่าย ๆ วางแผนสุขภาพล่วงหน้า

5 ขั้นตอนง่าย ๆ วางแผนสุขภาพล่วงหน้า

Advance Care Planning

เรื่องโดย ทีม Content ชีวามิตร

เมื่อปลายเดือนมกราคม 2565 ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) พ.ศ. 2565 


การวางแผนดูแลรักษาสุขภาพล่วงหน้า (Advance Care Planning) เป็นส่วนสำคัญในการกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยเป็นการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว ปรึกษาบุคลากรสุขภาพ หรือทีมดูแลแบบประคับประคอง เพื่อวางแผนการดูแลในระยะท้ายของชีวิตให้ตรงกับความต้องการ เกิดประโยชน์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย และเป็นกระบวนการที่ควรทำไว้ก่อนผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจ หรือเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต 


องค์ประกอบสำคัญ 3 เรื่องสำหรับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้า ประกอบด้วย

1 Patient Preference คือ การสื่อสารถึงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ หรือให้ความสำคัญ รวมถึงเป้าหมายการดูแลรักษาเมื่อถึงเวลา รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการ

2 Advance Decisions หรือ Advance Directives หรือ Living Will คือ การแสดงเจตนาว่าจะรับหรือไม่รับการดูแลรักษาเมื่อถึงเวลา หรือเมื่อผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

3 Proxy Nomination คือ การเลือก “บุคคลใกล้ชิด” เพื่อทำหน้าที่แสดงเจตนาแทนหากไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 


ส่วนกระบวนการจัดทำแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้านั้น ชีวามิตรขอนำเสนอเป็น 5 ขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 คิด 

วางแผนอนาคตด้วยการตั้งคำถามกับตัวเอง ...ถ้าฉันเจ็บป่วยจะทำอย่างไร ...ใครจะตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ แทนฉัน


ขั้นตอนที่ 2 คุย 

พูดคุยแผนต่าง ๆ กับคนใกล้ชิด ครอบครัว ญาติ เพื่อน แพทย์ หรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพ


ขั้นตอนที่ 3 บันทึก 

บันทึกสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ไม่ต้องการ สิ่งที่อยากให้คนใกล้ชิด หรือครอบครัวทำ หรือดูแลให้หากเจ็บป่วย


ขั้นตอนที่ 4 ปรึกษา 

หารือกับที่ปรึกษาด้านสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ในประเด็นหลักคือ หากเจ็บป่วยต้องการให้ทำอะไร ไม่ต้องการให้ทำอะไร และใครจะเป็นผู้ตัดสินใจแทน


ขั้นตอนที่ 5 สื่อสาร 

สื่อสารเรื่องแผนดูแลสุขภาพที่ทำไว้ให้คนที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ และเข้าใจในทิศทางที่ตรงกัน


อย่าลืมทบทวนแผนดูแลสุขภาพเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หรือดาวน์โหลดเอกสารการวางแผนการดูแลล่วงหน้าของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มาอ่านกันได้ที่ https://bit.ly/49CyXCT*ข้อมูล 5 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า จากวิดีโอ GSF Advance Care Planning คลิกดูที่ https://youtu.be/i2k6U6inIjQ

Tags:
Palliative Care
Advance Care Planning
มิติการแพทย์
มิติกฎหมาย
ตายดี
ชีวามิตร
วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า
มิติจิตใจ
อยู่ดี
มิติสื่อสาร/สังคม
การดูแลแบบประคับประคอง
มิติเศรษฐกิจ
ชีวามิตร
เรื่องโดย
ทีม Content ชีวามิตร
ชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข
COMMENT
ความคิดเห็น 0 รายการ

RELATED

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด